• Lopšelis - darželis „Eglutė“
 • DirectionA. Povyliaus g. 12, LT-82160 Radviliškis
 • Phone 8 422 54669
 • Įmonės kodas: 190714736
 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 4.JPG
 • 5.JPG

 DARBO TVARKOS TAISYKLĖS


PATVIRTINTA

Lopšelio-darželio direktoriaus

2019 m. rugsėjo 20 d.

įsakymu Nr. B- 55 (1.7)RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 1. BENDROJI DALIS

    1. Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklės yra lopšelio-darželio bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas, kurio tikslas – įgyvendinti teisės aktuose numatytas vidinio teisinio darbo santykių reglamentavimo galimybes įstaigos lygmenyje, konkretizuoti teisės aktais kuriamą darbo santykių reglamentavimą, priderinant jį prie lopšelio-darželio „Eglutė“ veiklos specifikos.
    2. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis anspaudą su Radviliškio rajono savivaldybės herbu ir įstaigos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžią Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais.
    3. Lopšelio-darželio pedagogai vadovaujasi lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programa, ŠMM patvirtinta priešmokyklinio ugdymo programa.
    4. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia lopšelio-darželio steigėjas Radviliškio rajono savivaldybės taryba arba Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.
    5. Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos:
    1. lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia savivaldos institucija, jungianti pedagogų, tėvų ir techninio personalo atstovus svarbiausių lopšelio-darželio uždavinių sprendimui;
    2. mokytojų taryba yra nuolat veikianti savivaldos institucija svarstanti vaikų ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus;
    3. tėvų komitetas – grupių tėvų komitetų deleguoti tėvų atstovai, kurie išrenkami grupių tėvų susirinkimuose balsų dauguma kiekvienų mokslo metų pradžioje;
    4. darbo taryba – dalyvauja informavimo, konsultavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą.

 1. LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO LAIKAS

    1. Lopšelis-darželis dirba penkių dienų darbo savaitę.
    2. Lopšelyje-darželyje nustatytas toks darbo laikas:
 1. darbo pradžia10 grupių - 7.30 val.
 2. darbo pabaiga -18.00 val.
 3. darbo pradžia 1 grupei - 6.30 val.
 4. darbo pabaiga - 17.00 val.
    1. Darbo laikas direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ūkvedžiui, sekretoriui, vyr. virėjui:

pirmadienį – ketvirtadienį:

darbo pradžia - 8.00 val.

darbo pabaiga - 17.00 val.

 pietų pertrauka - 12.00 - 12.45 val.

 penktadienį:

 darbo pradžia – 8.00 val.

 darbo pabaiga – 15.45 val.

 1. Darbo laikas pedagogams nustatomas pagal atskirą darbo grafiką.
 2. Darbo grafikas rašomas šiems nepedagoginiams darbuotojams: 
  1. virėjams:

darbo pradžia – 7.30 val.

darbo pabaiga – 16.30 val.

pietų pertrauka 13.00 - 14.00 val.

  1. pastatų priežiūros darbininkui, kiemsargiui, pagalbiniui virtuvės darbininkui:

darbo pradžia – 8.00 val.

darbo pabaiga – 17.00 val.

pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.

  1. kiemsargiui kas 1,5 val. suteikiama 10 min. pertrauka pailsėti, kai temperatūra žemesnė kaip -10°.
  2. pagalbinis darbininkas – valytojas:

darbo pradžia – 7.00 val.

darbo pabaiga – 16.00 val.

pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.

  1. valytojas:

darbo pradžia – 15.00 val.

darbo pabaiga – 19.00 val.

 1. Auklėtojų padėjėjų darbo laikas:

darbo pradžia -  8.30 val.

darbo pabaiga - 17.30 val.

pietų pertrauka - 13.45 - 14.45 val.

 1. Vaikų gyvenimas ir ugdymas grupėse vykdomas pagal grupėje esančių vaikų amžiaus tarpsnių dienotvarkes, patvirtintas lopšelio-darželio direktoriaus.
 2. Lopšelio-darželio direktorius pasilieka teisę keisti darbo grafiką, pietų pertrauką.
 3. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka:
 1. pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraštis pildomas laikantis aktuose nustatytos tvarkos, atsižvelgiant į šiame apraše nurodytus ypatumus;
 2. už pedagogų darbo laiko apskaitą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 3. direktoriaus pavaduotojas ugdymui pildo pedagogų darbo grafikus, apskaito kontaktines ir nekontaktines konkretaus pedagogo darbo valandas;
 4. nepedagoginio personalo darbo apskaitą vykdo lopšelio-darželio ūkvedys;
 5. darbo laiko apskaitos žiniaraštyje kiekvienam darbuotojui skiriamos trys eilutės;
 6. darbo laiko apskaitos žiniaraštis pildomas kiekvieną dieną.
 1. Lopšelio-darželio pasitarimai organizuojami du kartus metuose, mokytojų tarybos posėdžiai prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir ne rečiau kaip vieną kartą į pusmetį.
 2. Pasitarimai politiniais klausimais organizuojami ne darbo metu.

 1. LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ POILSIO LAIKAS

 1. Pedagogai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatytos trukmės kasmetines atostogas vasarą.
 2. Kitiems lopšelio-darželio darbuotojams atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka pagal iš anksto parengtą grafiką, atsižvelgiant į darbuotojo pageidavimą bei administracijos galimybes.

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ

 1. Lopšelio-darželio direktorius priima į darbą ir atleidžia iš jo direktoriaus pavaduotoją ugdymui, pedagogus ir nepedagoginius darbuotojus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Priimami į darbą pedagogai ir kiti darbuotojai privalo pasitikrinti sveikatą, pateikti privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos pažymėjimą, pateikti būtinus įstatymuose numatytus dokumentus: pasą arba asmens tapatybės kortelę, SODR-os pažymėjimą, diplomą. Jie supažindinami su šiomis taisyklėmis, lopšelio-darželio nuostatais. Naujai priimti darbuotojai turi išklausyti privalomus visų rūšių (įvadinį ir darbo vietoje) instruktavimus, susipažinti su darbų instrukcijomis ir pareiginiais nuostatais pasirašytinai.
 3. Lopšelio-darželio direktorius išduoda darbo pažymėjimą.
 4. Darbuotojo atleidimo dieną direktorius privalo parengti įsakymą apie atleidimą iš darbo ir atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju.
 5. Kiekvienam lopšelio-darželio darbuotojui direktorius arba jo įgaliotas asmuo suformuoja asmens bylą, kurią sudaro:
 1.  asmens duomenys: paso arba asmens tapatybės kortelės kopija, socialinio draudimo pažymėjimo kopija;
 2. gyvenimo aprašymas (pedagogams);
 3. išsilavinimo dokumento kopija (visiems darbuotojams);
 4. direktoriaus įsakymas dėl priėmimo į darbą;
 5. darbo sutartis, darbuotojo prašymas dėl priėmimo į darbą.
 1. Darbo sutartis nutraukiama tik įstatymuose numatyta tvarka. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą ir terminuotą darbo sutartį apie tai raštu įspėjęs direktorių ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų.
 2. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. 1. DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS 1. Darbo užmokestis:
 1. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokestį sudaro:
 1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastoviosios dalies koeficientas);
 2. priemokos;
 3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
 4. premijos.
 1. Pareiginės algos bazinis dydis.
 1. Pareiginės algos bazinis dydis naudojamas pagal bazinį dydį, bazinį dydį (BD) patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo.
 1. Pareiginės algos pastovioji dalis.
 1. Lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui (BD). Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio.
 2. Lopšelio-darželio darbininkų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio.
 3. Lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, pagal darbo apmokėjimo tvarkoje numatytus koeficientus, nustato lopšelio-daželio direktorius, o direktoriaus – Radviliškio rajono savivaldybės meras.
 4. Lopšelio-darželio darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII – 198 nuostatas ir lopšelio-darželio darbo apmokėjimo tvarką. 
 1. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui pareiginė alga.
 1. Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII – 198 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.
 2. Lopšelio-darželio direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui vadybinės kvalifikacinės kategorijos nustatomos ir šių asmenų veiklos atitikties įgytai kvalifikacinei kategorijai vertinimas atliekamas kas penkeri metai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos nustatomos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 3. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
 4. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
 1. Pareiginės algos kintamoji dalis.
 1. Lopšelio-darželio darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.
 2. Lopšelio-darželio darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.
 3. Kintamosios dalies dydžius pagal lopšelio-darželio darbo apmokėjimo tvarką nustato lopšelio-darželio direktorius, įvertinęs jo praėjusių metų veiklą.
 4. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.
 1. Priemokos.
 1. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 
 1. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų.
 1. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 1. Premijos.
 1. Lopšelio-darželio darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai lopšelio-darželio darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant lopšeliui-darželiui „Eglutė“ darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
 1. Materialinė pašalpa.
 1. Lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra lopšelio-darželio darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš lopšeliui-darželiui skirtų lėšų.
 2. Mirus lopšelio-darželio darbuotojui, jo šeimos nariams iš lopšeliui-darželiui skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.
 3. Materialinę pašalpą lopšelio-darželio darbuotojams, išskyrus įstaigos vadovą, skiria lopšelio-darželio direktorius iš lopšeliui-darželiui skirtų lėšų. Lopšelio-darželio direktoriui materialinę pašalpą skiria Radviliškio rajono savivaldybės meras iš jo savivaldybei skirtų lėšų.
 1. Lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas.
 1. Lopšelio-darželio darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti lopšelio-darželio darbuotojų, išskyrus darbininkus, praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius.
 2. Pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka.
 3. Metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai lopšelio-darželio darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, o einamaisiais metais priimtam įstaigos darbuotojui – per vieną mėnesį nuo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu priėmus į pareigas darbuotoją iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, tokiam darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi kitiems metams iki kitų metų sausio 31 dienos, o einamiesiems metams siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nenustatomi.
 4. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius lopšelio-darželio darbuotojams, išskyrus direktorių, nustato ir kasmetinę veiklą vertina direktorius.
 5. Lopšelio-darželio darbuotojų metinė veikla gali būti įvertinama:
 1. labai gerai;
 2. gerai;
 3. patenkinamai;
 4. nepatenkinamai.
 1. Lopšelio-darželio darbuotojų veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas tame lopšelyje -darželyje.
 2. Lopšelio-darželio darbuotojo, išskyrus lopšelio-darželio direktorių, kartu su lopšelio-darželio darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis įvertinęs lopšelio-darželio darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą:
 1. labai gerai, – teikia vertinimo išvadą vadovui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį nuo 10 iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali teikti išvadą su siūlymu skirti premiją; 
 2. gerai, – teikia vertinimo išvadą lopšelio-darželio vadovui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį iki 10 procentų; 
 3. patenkinamai, – teikia vertinimo išvadą lopšelio-darželio vadovui su siūlymu vienus metus nenustatyti pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;
 4. nepatenkinamai, – teikia vertinimo išvadą lopšelio-darželio vadovui su siūlymu vieniems metams nustatyti mažesnį iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII – 198 1–4 prieduose tai pareigybei pagal darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas.
 1. Lopšelio-darželio direktorius, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų įvertinimą, per 10 darbo dienų priima sprendimą pritarti ar nepritarti įstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams dėl šio straipsnio 10 dalyje numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja vienus metus. Jeigu lopšelio-darželio direktorius priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti siūlymo ar veiklos vertinimo išvados, darbuotojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.
 2. Lopšelio-darželio darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo vertinimo turi teisę skųsti darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.

 1. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 1. Lopšelio-darželio darbuotojai privalo:
 1. dorai ir sąžiningai atlikti savo pareigas, vadovaujantis pareiginėmis instrukcijomis;
 2. laikytis darbo drausmės (laiku ateiti į darbą ir išeiti, laikytis darbo laiko trukmės );
 3. saugoti ir tausoti lopšelio-darželio nuosavybę;
 4. griežtai laikytis vaikų sveikatos ir gyvybės apsaugos, darbo saugos, darbo higienos ir sanitarijos reikalavimų;
 5. palaikyti švarą ir tvarką savo darbo vietoje;
 6. darbo pažymėjimą laikyti darbo vietoje;
 7. būti garbingo elgesio pavyzdžiu darbe ir buityje.
 1. Lopšelio-darželio pedagogai ir auklėtojų padėjėjai yra atsakingi už vaikų gyvybę.
 2. Darbuotojai neturi teisės be direktoriaus ar įgalioto asmens pavesti atlikti savo darbą kitam asmeniui.
 3. Auklėtojai neturi teisės atiduoti vaikų neblaiviems asmenims, tėvų prašymu išleisti vienus vaikus į namus ir palikti vaikus be priežiūros.
 4. Darbuotojams draudžiama aiškintis iškilusias problemas, kai girdi vaikai.
 5. Draudžiama įsileisti pašalinius asmenis į grupes, miegamuosius, sporto, aktų sales ir kt. patalpas, kuriose yra vaikai.
 6. Ugdymo proceso metu griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais (jie turi būti visai išjungti, o ne tik nutildytas garsas).
 7. Mobiliojo ryšio naudojimą apriboti lopšelio-darželio teritorijoje.
 8. Griežtai draudžiama lopšelio-darželio teritorijoje rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių.
 9. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose leidžiama etilo alkoholio koncentracija darbo metu – 0,2 promilės.
 10. Vaikui susirgus, ūmiai sutrikus jo sveikatai ar patyrus traumą grupės pedagogas nedelsiant informuoja lopšelio-darželio administraciją, sveikatos priežiūros specialistą, tėvus (globėjus, rūpintojus).
 11. Sveikatos priežiūros specialistas suteikia pirmąją pagalbą, jam nesant įstaigoje, grupėje dirbanti auklėtoja informuoja lopšelio-darželio administraciją.
 12. Vaikai, kurie serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz. : cukriniu diabetu, bronchine astma ir kt.) vaistus galima vartoti griežtai pagal gydytojo rekomendacijas. Tėvai, globėjai, rūpintojai lopšelio-darželio direktoriui pateikia raštiškas gydytojų pažymas).

 

 1. ADMINISTRACIJOS PAREIGOS

 1. Lopšelio-darželio administracija privalo:
 1. organizuoti darbuotojų darbą taip, kad kiekvienas dirbtų pagal įgytą specialybę ir kvalifikaciją;
 2. sudaryti sąlygas užtikrinančias vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugą, užkertančioms kelią ligoms ir traumoms.
 3. kontroliuoti kaip darbuotojai laikosi sanitarijos ir higienos normų, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos bei drausmės, darbo laiko režimo;
 4. ieškoti resursų vaikų ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimui;
 5. demokratiškai formuoti įstaigos politiką;
 6. rūpintis, kad darbuotojai sistemingai keltų dalykinę kvalifikaciją;
 7. sudaryti tinkamas sąlygas vaikų  maitinimui: vaikai maitinami 3 kartus, atnešant maistą į grupes;
 1. Nustatytais terminais (mėnesio 8-10 d. ir 20-22 d.) išmokėti darbo užmokestį. 1. DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMUS

 1. Už darbo drausmės pažeidimus direktorius skiria šias drausmines nuobaudas:
 1. pastabą;
 2. papeikimą;
 3. atleidimą iš darbo.
 1. Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo.
 2. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, direktorius turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu paaiškintų darbo drausmės pažeidimo priežastį. Drausminę nuobaudą galima skirti ir be paaiškinimo.
 3. Drausminė nuobauda skiriama direktoriaus įsakymu ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai.
 4. Be išvardytų darbo drausmės pažeidimų ir tais atvejais, kai pripažįstamas šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, šiurkščiais laikomi šie pažeidimai:
 1. smurtas ar prievarta bendruomenės nariui;
 2. tyčinis veiklos ir kitų dokumentų sunaikinimas, ar duomenų klastojimas;
 3. amoralus ir dėl to su pareigomis nesuderinamas įstaigos pedagogų elgesys ne darbo metu.
 1. Materialinės atsakomybės taikymo pagrindus ir tvarką nustato teisės aktai.
 2. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys gali būti sudaromos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, ūkvedžiu, vyriausiuoju virėju.
 3. Sudarant visiškos materialinės atsakomybės sutartis nustatoma už kokias materialines vertybes asmuo prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų. 1. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

    1. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai reglamentuojami teisės aktuose ir specialiuose įstaigos vidiniuose dokumentuose.
    2. Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina nedelsiant pranešti lopšelio-darželio administracijai, kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą arba iškviesti greitąją medicininę pagalbą ir iki tyrimo pradžios išsaugoti įvykio vietą tokią, kokia ji buvo nelaimingo atsitikimo metu, jei tai nekelia pavojaus kitų lopšelio-darželio darbuotojų saugumui ar gyvybei.
    3. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia nedelsiant pačiam arba per kitus asmenis pranešti lopšelio-darželio administracijai apie nelaimingą atsitikimą ir jo aplinkybes.
    4. Darbuotojai privalo kartą per vienerius metus pasitikrinti sveikatos būklę ir pateikti pažymą (sveikatos pasą) darbdaviui.
    5. Esant ypatingoms aplinkybėms (pvz.: darbuotojui pateikus riboto darbingumo pažymėjimą, kitus pagrįstų abejonių dėl darbuotojo sveikatos būklės) darbdavys, siekdamas užtikrinti visų lopšelio-darželio bendruomenės narių interesų apsaugą, užtikrinančią saugią darbo aplinką, gali įpareigoti darbuotoją atlikti neeilinį pakartotinį sveikatos pasitikrinimą.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    1. Darbo tvarkos taisyklės tvirtinamos direktoriaus ir iškabinamos lopšelio-darželio informacinėje lentoje, suderinamos su lopšelio – darželio taryba, pildomos pasikeitus teisės aktų norminiams dokumentams.
    2. Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos, jos taikomos visiems lopšelio-darželio darbuotojams.
    3. Lopšelio-darželio darbuotojai su naujomis taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

________________________________________

SUDERINTA:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

      Rasma Kuzmickienė

      2019 - 09 - 18                            

      (protokolas Nr.4 )

Savo interneto puslapyje naudojame slapukus – tai nedidelės teksto rinkmenos, kurias svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti. Interneto svetainėje http://www.ldeglute.lt/ naudojame šiuos slapukus: „_atuvc“ – būtinas socialinių tinklų įskiepių darbui. Jokios informacijos nesiunčia už šios svetainės ribų. Visada galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija, kaip valdyti slapukus, pateikiama adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.
Sutinku