• Lopšelis - darželis „Eglutė“
 • DirectionA. Povyliaus g. 12, LT-82160 Radviliškis
 • Phone 8 422 54669
 • Įmonės kodas: 190714736
 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 4.JPG
 • 5.JPG

PATVIRTINTA 

Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ 

direktoriaus 2017 m. lapkričio 13 d. 

įsakymu Nr. B-73 (1.7)
RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS

TVARKOS APRAŠAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Radviliškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-190. 
 2. Tvarkos aprašo paskirtis – padėti įstaigos bendruomenei sukurti saugią, vaiko asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką Radviliškio lopšelyje – darželyje ,,Eglutė“( toliau – Darželyje), kurioje vaikai jaučiasi gerbiami ir saugūs. Psichologinė vaikų savijauta ir saugumas Darželyje susijęs su emocine vaikų, darbuotojų, tėvų gerove, jų tarpusavio santykiais. 
 3. Tvarkos aprašo tikslas – saugios aplinkos kūrimas, apimantis glaudžiai tarpusavyje susijusius, integraliai veikiančius komponentus: darželio veiklą ir valdymą, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, pozityvaus įstaigos mikroklimato kūrimą ir tėvų (globėjų,) įtraukimą. 
 4. Tvarkos aprašas nustato smurto ir patyčių prevencijos priemones ir būdus, kuriais siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams atsirasti arba jų įtakai sumažinti, stiprinti apsauginius veiksnius. 
 5. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos

5.1 Prevencija – priemonės ir būdai, kuriais siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams atsirasti arba jų įtakai sumažinti, stiprinti apsauginius veiksnius. Prevencija yra nuolatinis, cikliškas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamų arba potencialiai galimų problemų identifikavimą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio į(si)vertinimą ir tolesnių veiksmų planavimą; 

5.2 Intervencija tai švietimo pagalbos priemonių visuma, koordinuoti veiksmai vadovo, pavaduotojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų darželio darbuotojų, nukreipti į smurto ir patyčių stabdymą lopšelyje-darželyje. 

5.3 Stebėsena – patyčių situacijos darželyje stebėjimas, renkant, analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio geresniam pažinimui bei valdymui, reiškinio tolimesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas. 

5.4 Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai, pasikartojantys veiksmai siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui. 

5.5 Patyčios gali būti tiesioginės (atvirai puolant ir / ar užgauliojant) ir / ar netiesioginės (skaudinant be tiesioginės agresijos):

5.5.1 žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas ir kt.;

5.5.2 fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;

5.5.3 socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;

5.5.4 elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir / ar paveikslėlių siuntinėjimas, viešas gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės pasisavinimas siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.

5.6 Patyčias patiriantis vaikas –ugdytinis, iš kurio yra tyčiojamasi.

5.7. Besityčiojantysis/skriaudėjas – vaikas ar suaugusysis, inicijuojantis patyčias ir / ar prisidedantis prie jų.

5.8 Patyčias patiriantis suaugės – administracijos atstovas, pedagogas, švietimo pagalbos specialistas ar nepedagoginis darbuotojas, iš kurio tyčiojasi ugdytinis (-iai).

5.9 Patyčių stebėtojas – vaikas, matantis ar žinantis apie patyčias.

5.10 Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais.

 

 1. Lopšelio-darželio veikla ir valdymas: 

6.1 atsakomybė: lopšelio-darželio direktorius atsako už sveiką, saugią, užkertančia kelią bet kokioms smurto apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką; 

6.2 saugios ir palankios vaikams aplinkos kūrimu rūpinasi lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija; 

6.3 vertybės: lopšelis-darželis puoselėja pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą, paslaugumą, rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, lygiateisiškumą ir kt.), kurias atitinka visų lopšelio-darželio darbuotojų elgesys ir veikla; 

6.4 pareigybių aprašai: darbuotojų pareigybių aprašuose numatyta atsakomybė už emociškai saugios ugdymo (si) aplinkos puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias. 

 1. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

7.1 nuoseklus vaikų savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, bendravimo ir kitų socialinių įgūdžių ugdymas vykdomas: integruojant saviraišką skatinančias veiklas į ugdymo turinį, įgyvendinant prevencines programas.

7.2 pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (ne rečiau kaip kartą per ketverius metus) vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat tobulinti asmenines socialines ir emocines kompetencijas. 

 1. Pozityvaus lopšelio-darželio mikroklimato kūrimas: 

8.1 darželio bendruomenės narių santykiai: kuriama ugdymo (si) aplinka palanki asmenybės ūgčiai, kuriami pozityvūs, tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu, bendromis vertybėmis grįsti santykiai. Skatinami ir stiprinami bendrumo, tapatumo ir priklausymo Darželio bendruomenei jausmai; 

8.2 pozityvaus mikroklimato kūrimas ir puoselėjimas, susideda iš sekančių etapų: 

8.2.1 esamos situacijos įvertinimas: darželio vaiko gerovės komisija apklausos, stebėjimo, pokalbių būdu renka informaciją apie ugdymo (si) aplinkos saugumą, darželio bendruomenės narių santykius ir identifikuoja aktualias problemas; 

8.2.2 pozityvaus darželio mikroklimato kūrimu rūpinasi lopšelio- darželio direktorius ir Vaiko gerovės komisija, įtraukdami į šį procesą visus bendruomenės narius. Sprendimų ieškoma diskutuojant ir tariantis; 

8.2.3 numatomos prevencijos ir intervencijos priemonės mikroklimatui gerinti, siekiant spręsti problemas, mažinti su jomis susijusius rizikos veiksnius ir didinti apsauginių veiksnių riziką; 

8.2.4 darbuotojai pagal pasiskirstytas atsakomybes įgyvendina numatytas priemones. Priemonių įgyvendinimą koordinuoja lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

 1. Tėvų įtraukimas: 

9.1 tėvų aktyvumo skatinimas: kuriant saugią ugdymo (si) aplinką, įtraukiant juos į priemonių planavimą ir įgyvendinimą, kitas veiklas, atstovavimą vietos bendruomenėje; 

9.2 tėvų konsultavimas, informavimas patyčių ir smurto prevencijos, saugios aplinkos Darželyje kūrimo klausimais. 

10 lopšelis-darželis, vykdydamas veiklas, orientuotas į smurto ir patyčių prevenciją, bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), vietos bendruomene, Vaikų teisių apsaugos skyriaus, Pedagoginės psichologinės tarnybos, policijos specialistais. 

 1. PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA LOPŠELYJE - DARŽELYJE

 1. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi veiklos dalis, kurios planavimu, organizavimu ir stebėsena rūpinasi lopšelio-darželio direktorius, Vaiko gerovės komisijos nariai, grupių auklėtojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o jos vykdyme dalyvauja visi lopšelio-darželio bendruomenės nariai. 
 2. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja Vaiko gerovės komisijos nariai, kurie kasmet: 

12.1 inicijuoja ir koordinuoja anoniminės bendruomenės narių apklausos vykdymą ir apibendrina jos rezultatus; 

12.2 surenka apibendrintus duomenis iš grupių auklėtojų ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui dėl fiksuotų pranešimų apie smurtą ir patyčias, atlieka jų analizę; 

12.3 remiantis apklausos ir pranešimų analizės duomenimis, rengia smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planą; 

12.4 aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano turinį Vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

12.5 teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos srityje ir kitais klausimais; 

12.6. teikia siūlymus lopšelio-darželio vadovui dėl Tvarkos aprašo tobulinimo; 

12.7 atlieka kitus Tvarkos apraše numatytus veiksmus. 

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kasmet išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias, informuoja Vaiko gerovės komisijos narius, koordinuojančius vykdymo Tvarką, apie prevencijos, intervencijos taikomų priemonių rezultatus, teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su patyčiomis. 

III. PATYČIŲ INTERVENCIJA DARŽELYJE

 1. Visais įtariamų ir realių patyčių atvejais kiekvienas lopšelio-darželio administracijos atstovas, pedagogas ar švietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas

14.1 įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

14.2 jei vaikui reikia pagalbos, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus) ar darželio darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba); 

14.3 informuoja grupės auklėtoją ir/ ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias; 

14.4 tiesiogiai informuojant vieną iš VGK narių apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias (ar kibernetines patyčias), kartu pateikia užpildytą pranešimo apie patyčias formą (Priedas Nr. 1).  1. Direktrorius ar direktoriaus pavaduotojas ugdymui gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias

15.1 išsiaiškina situaciją, nustato, ar tai patyčių atvejis; 

15.2 organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), esant poreikiui kviečia juos dalyvauti pokalbiuose; 

15.3 vykdo tolesnę patyčių situacijos stebėseną. 

15.4 užpildo pranešimo apie patyčias formą (Priedas Nr. 1) ją perduoda VGK pirmininkui; 

 1. Vaiko gerovės komisija, įvertinusi turimą informaciją: 

16.1 numato veiksmų planą (gali būti individualūs pokalbiai su skriaudėju, skriaudžiamuoju, stebėtojais, kt. priemonės), supažindina su jo nevykdymo pasekmėmis skriaudėją ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus), esant poreikiui koreguoja veiksmų planą (priedas Nr. 3); 

16.2 informuoja lopšelio-darželio direktorių apie esamą situaciją; 

16.3 vykdo plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja pakartotinius susirinkimus situacijos įvertinimui. 

 1. Lopšelio-darželio bendruomenės nario, įtarusio patyčias ar liudijusio patyčių atvejį, gavusio apie jas pranešimą, veiksmai: 

17.1. informuoti lopšelio-darželio direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

17.1.1 lopšelio-darželio direktorius, sužinojęs apie darželio darbuotojo patiriamas patyčias arba darželio darbuotojo tyčiojimąsi, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti Šiaulių pedagoginę psichologinę tarnybą, rekomenduoti kreiptis psichologinės pagalbos; 

17.1.2 lopšelio-darželio direktorius, sužinojęs apie smurtaujančius ar smurtą patiriančius vaikus, nedelsiant arba nevėliau kaip kitą darbo dieną kviečia vaikų tėvus (globėjus), atsižvelgiant į situaciją informuoja Vaikų teisių apsaugos skyrių, Pedagoginę psichologinę tarnybą ar kitas institucijas; 

17.1.3 patyčių dalyviams pagal individualius poreikius darželyje teikiama švietimo pagalbos specialistų ar pedagogų pagalba; 

17.1.4 inicijuoja Vaiko gerovės komisijos posėdį veiksmų plano sudarymui. 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Duomenys, susiję su vaiku ir jo asmeniniu gyvenimu yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. 
 2. Visi lopšelio – darželio bendruomenės nariai yra orientuoti teikti savalaikę informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, teisinę, medicininę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams. 
 3. Visi lopšelio – darželio bendruomenės nariai: pedagoginiai darbuotojai, vaikų tėvai (globėjai), kiti darbuotojai su tvarkos aprašu susipažįsta pasirašydami. 

Savo interneto puslapyje naudojame slapukus – tai nedidelės teksto rinkmenos, kurias svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Slapukai naudojami tik siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcijų prieinamumą, jas patobulinti arba sudaryti vartotojams geresnes galimybes naršyti. Interneto svetainėje http://www.ldeglute.lt/ naudojame šiuos slapukus: „_atuvc“ – būtinas socialinių tinklų įskiepių darbui. Jokios informacijos nesiunčia už šios svetainės ribų. Visada galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija, kaip valdyti slapukus, pateikiama adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.
Sutinku